Dr Adam Kubacz

Najstarsze  rody  chłopskie  Miechowic

Do pocz. XVII wieku w zasadzie nie funkcjonowały nazwiska chłopskie. Posługiwano się wyłącznie imionami lub przezwiskami. W niektórych przypadkach określenia dotyczyły wykonywanego zawodu. W rejestrze chłopów pochodzącym z 1498 roku (zachowanym w odpisie z 1532 roku) spotykamy następujące osoby z Miechowic: Ratay, Swie(n)tek, Petr, Żak, Martin, Martin, Wilczek, Olszar, Mach, Kral, Miron, Gurek, Bieniek, Kral stary, Niegoss, Kostka, Stanek, Kozyna, Czulak, Lyn, Wawrzick, Matiek Kozyn, Mikolass (forma imienia Mikołay), Tomek, Jakub Włodarz, Pawel, Harczek, Zahradniczka, karczmarz, ssolt(i)s.

W latach 1723 – 1725. w dolnej części mieszkały następujące osoby: Paul Sroka, Woyiteck Goitz (Goizek), Thomas Porwal, Sobeck (Sebastian) Grizick, Wawrzin (Lorenz) Pawlick, Matthias Korticka, Melchior Leßny, Nicolaus Gritz, Blazeck Ludzick, Anthon Dibsa, Joseph Kloßa, Woyteck Bacalauers, Woytek Karbowny (Karbowy). Był także Albrecht Gricz. Kilku z nich dzierżawiło pustki (wustung): Kazimiraz i Kristeck. Nazwy od pierwotnych właścicieli tych gruntów W górnych Miechowicach mieszkali następujący chłopi: Albrecht Pawlik, Joseph Ronot, Paul Piekarczyk (vel Piskurs), Andras Gierak, Hanß (także spisywany jako John) Uwaga, Hansel (także jako Jonek) Ronot pełniący funkcję sołtysa, Josef Uwaga, Kassius Pawlik, Paul Piskura. Kilku z wyżej wymienionych chłopów mieli poletka na wzgórzach i poza wsią, inni zaś grunty posiadali poniżej gaiku (lasku) i tzw. Pisarki. Zagrodnikami byli wówczas: Mathes Gierak, Sebastian Lastzik, Martin Piskorz, Hans Sonatin, Hans Witek, Thomas Back, Hans Urbaczka, Andrzej Gierack, Andres Piskorczik. Pół zagrodnikiem był zaś Anton Koronowitz. W katastrze wymieniono także i innych chłopów. Byli to: Wojciech (Woiteg) Pawlik, Josek, Schiwulec, Geschwohner, Blazey Santig. Wspomniano także o roli Lasczyków i Bartey. W tej części wsi znajdowała się także karczma. Nie było jednak dzierżawcy, 3 zagrodników korzystało z gruntu – pustki należącej do dawnego karczmarza. Byli to Walentin Osadzine, Mathes Slatziak oraz Jacob Kaczmarczyk. Młynarzem był niejaki Paweł Ronot. W 1743 roku na terenie Górnych Miechowic (własność Friedericha von Schalscha) mieszkali chłopi: Simon Pawlik, Thomas Ronat, Nicolaus Uwaga, Blasius Pawlig (Pawlik) Andreas Pietschka (Pietzka). Ponadto pojawili się młockowi: Paul Gritschik, Paul Kempa, Simon Genschmick, Katharina Bontschick, Regina Lachtschick, Johann Birella, Mathias Bonscheck, Joseph Ronnot, Anton Koronowitz, Nikolaus Koronowitz, Johann Weßolik, Franz Böhm. Ponadto odnotowano grupę chałupników: Franz Nawrot, Franz Lychnowsky (zdeklasowany szlachcic), Joseph Salomon (karczmarz) oraz wolny chłop i zarazem młynarz na Potoku Ronota Albert Piskorczik. W tej części wsi mieszkał też owczarz i dwóch pasterzy. W Dolnych Miechowicach (własność Georga Franza von Ziemietzky) chłopami Joseph Stroka (Sroka), Jacob Gritz, Wawrzin (Lorenz) Pawlik, Andreas Chwistek, Bernhard Grieczick, Griege (Gregor) Konietschne. Oprócz nich żyli tam Griger Gutek, Lorentz Rocka (Rontzka), Peter Backalors, Katharina Karbowa, Mattheus Korbolei, Franz Lascheck (Lascyk), Grieger Kurtsch, Stanislaus Tschichi (Cichy) Luchas Grittsch (Gritzik), Blasius Barwinschk, Jacob Ludik, Augustin Szobick.

Bontzek (Boncyk, Bonczyk, Bonczek) -nazwisko Bonczek (Banczyk) pojawia się na terenie Górnych Miechowic już w XVII wieku. W Dolnych Miechowicach przedstawiciele
w tej rodziny znajdują się wśród dreschgartner (Bontschick). Kolejne wzmianki o tej rodzinie pochodzą z 1748 roku. W latach 20. XIX wieku w licznych dokumentach gruntowych wspominany jest Martin Bonczyk. Przed I wojną światową jeden Valentin przez wiele lat piastował funkcję gminnego skarbnika (w 1896 roku w imieniu gminy prowadził rokowania przy sprzedaży jednej z posiadłości). Był on także członkiem miejscowego oddziału wschodniopruskiej organizacji pomocowej (
Ostpreussenhilfe).

Drzesga -bardzo znany ród miechowicki, czego dowodem jest nazwanie od nazwiska jednego z chłopów najwyższego wzniesienia w Miechowicach. W latach dwudziestych niejaka Barbara Drzesga zaliczała się do najbardziej majętnych osób na terenie gminy.

Gryc (Grytz, Grytzyk)-nazwisko wspominane jest od drugiej połowy XVII od nazwiska jednego z chłopów Jakuba pochodzi nazwa wzgórza z kaplicą św. Barbary (po 1740 roku).
W XVII wieku rodzina zaliczała się do najliczniejszych na terenie całej wsi Miechowice.

Jaksik (Jaschick) -ród ten pojawił się na terenie Miechowic w XVIII lub XIX wieku.

Kaczmarzyk (Kaczmarczyk) -w XIX wieku zaliczali się oni do jednych z bogatszych rodów chłopskich, od jednego z nich według J. Bonczola Alberta (skrócona wersja imienia Adalberta) pochodzi ulica Wojciecha w starej części Miechowic.

Koronowicz- rod ten należy do najstarszych na terenie miejscowości, zapewne przedstawiciele rodu mieszkali już w XVII wieku.

Kortyka-z rodziny tej wywodziło się sporo znaczących osobistości Miechowic. Jeden posiadał znaną cukiernię, inny był kapelmistrzem. Niektórzy byli znanymi polskimi działaczami, szykanowanymi przez miejscowy Selbschutz. Inny zaś Kortyka z racji tragicznej śmierci w 1926 roku stał się bohaterem ruchu narodowosocjalistycznego.

Lasczyk-to stary ród udokumentowany w Miechowicach ,co najmniej od początku XVIII wieku. Ta rodzina była bardzo liczna i rozgałęziona. Wielu jej przedstawicieli było zaangażowanych w ruch polski. Startowali oni w wyborach samorządowych z listy polskiej. Wielu Lasczyków należało także do niemieckich organizacji. Wśród członków rodziny byli także aktywni członkowie Związku Weteranów Wojennych, skupiającego weteranów wojen z lat 1864, 1866 i 1870/1871.

Madeiski -od końca XIX wieku przedstawiciele tej rodziny często zasiadali w radzie gminy. W XX wieku kilku przedstawicieli tego rodu należało do najbardziej zamożnych mieszkańców Miechowic. Od imienia jednego z bardziej znanych Madeiskich-Feliksa pochodzi istniejąca do dziś nazwa ulicy.

Miemczyk- kolejny stary ród chłopski, którego obecność w Miechowicach można potwierdzić od przynajmniej od 2 połowy XVIII wieku. Jeden z chłopów o tym nazwisku został wymieniony w dokumencie sprzedaży majątku z 1797 roku.

Niedballa (Niedpalla)- przedstawiciele tej rodziny również pojawiają się w Miechowicach od 2 połowy XVIII wieku.

Pawlik (Pawlig)- ród ten pojawił się już na terenie Miechowic przynajmniej w XVII wieku. 

Pieczka (Pietzka) - wśród członków tej rodziny spotykamy sołtysa bohatera „Starego kościoła miechowskiego”, właściciela cegielni miechowickiej. Rodzina ta zamieszkiwała Miechowice przynajmniej od pocz. XVIII wieku.

Ronot- nazwisko to pojawia się już w XVIII-wiecznych dokumentów. W latach 20. XIX wieku przedstawiciele tej rodziny często pojawiali się w aktach dominialnych. Występują oni jako świadkowie umów dzierżawnych- Jakob Ronot(1826). Najprawdopodobniej ostatnią przedstawicielką tej rodziny była Maria Ronot, należąca do zagrodników (1885).

Sikora (Schikora)-jeden z tej rodziny był długoletnim sołtysem gminy Miechowice.

Spintzyk -rodzina ta pojawiła się zapewne w Miechowicach w 2 połowie XIX wieku.

Niektóre z tych nazwisk było bardzo popularnych na terenie Miechowic. Do najbardziej licznych rodzin zaliczali się Wypplerowie (być może potomkowie rodu szlacheckiego), Bialaschikowie, Burczykowie, Koschickowie (Koszykowie), Pietzkowie (Pieczkowie), Drzesgowie, Grytzykowie, Wikarkowie.

Wacławski- nazwisko tej rodziny pojawiło się zapewne w XVIII wieku lub początku XIX wieku. W 1799 roku w gminie pojawił się Wacławski z podgliwickich Czechowic, który stanął na czele buntu chłopskiego. Być może ród ten wziął od niego początek. W latach 20. niejaka Rosa Watzlawski posiadała własny sklep kolonialny przy obecnej ulicy Wolnego.

Nie jest to na pewno pełny wykaz wszystkich rodów chłopskich. Do starych i najbardziej rozgałęzionych rodzin z Miechowic zaliczali się ponadto: Wypplerowie (być może potomkowie rodu szlacheckiego), Bialaschikowie, Burczykowie, Koschickowie (Koszykowie), Pietzkowie (Pieczkowie), Drzesgowie, Grytzykowie, Wikarkowie 


  

              Zdjęcia rodzin Miechowickich z końca XIX wieklu z osobą w mundurze pruskim (fotograf miechowicki H. Gabriel)

              oraz z lat 30 (znany fotograf J. Popelka) .

         

         

            Właścicielem zdjęć jest Adam Kubacz . Zakaz kopiowania zdjęć bez zgody właściciela.

 

Główna