Dr Adam Kubacz

                                              Położenie  Miechowic i ich hydrografia.

Miechowice położone są na obszarze Wyżyny Śląskiej, a konkretnie w jej południowo – zachodnim krańcu. W jego w centralnej części znajduje się Wyżyna Miechowicka wchodząca w obręb Płaskowyżu Bytomsko- Katowickiego. Najwyższe wzniesienie na terenie miejscowości to Drzezgowiec ma 317,7 metrów (lub na niektórych dawnych mapach 318 m. n.p.m.). Usytuowane jest ono w pobliżu obecnej drogi wiodącej w kierunku Stolarzowic. Najbardziej znanym ze wzgórz na terenie miejscowości jest Wzgórze Gryca (Grytzberg) wznoszące się na wysokość 315 m. n.p.m (choć często podaje się także wysokość 308 m.). Kolejne większe wzniesienie znajduje się w pobliżu ul. Dalekiej (tuż za budynkiem obecnego Komisariatu)-306 m n.p.m. W obrębie Miechowic mamy jeszcze kilka punktów o wysokości powyżej 300 metrów, jednak nie prezentują się tak wyniośle jak Wzgórze Gryca. Grytzberg wzniesienie, które od czasów najdawniejszych stanowiło znakomite miejsce orientacyjne. Obok niego przebiegał od najdawniejszych czasów ważny szlak łączący Bramę Morawską na południu z terenami północnej Polski. Usytuowanie wzgórza zadecydowało o wczesnym pojawieniu się osadnictwa człowieka. O rozległości kontaktów handlowych w okresie pradziejowym świadczy pochodzenie najstarszych przedmiotów znalezione w 1925 roku obok Grytzbergu (np. artefakty z Krzemionek Opatowskich).Przez obszar Miechowic przebiega dział wodny (na ulicy Chłopskiej). Na terenie miejscowości znajdują się liczne cieki. Część potoków wpada do Szarlejki (na wschodzie osady), która następnie wpływa do Brynicy. Te potoki należą do dorzecza Wisły. Potoki z zachodniej części Miechowic wpadają zaś do Potoku Rokitnickiego, stanowiącego dopływ Bytomki. Wszystkie one należą do zlewiska Odry. Potok Rokitnicki do początku XIII wieku stanowił naturalną granicę pomiędzy Śląskiem a Małopolską. Do początku XIX wieku ciek ten rozgraniczał diecezję krakowską i wrocławską. Niegdyś sieć hydrologiczna miejscowości była znacznie bogatsza. Dodatkowo pod samymi Miechowicami znajdowały się wody podskórne, co powodowało rozliczne trudności przy pracach wydobywczych. Do lat 60. XX wieku oś miejscowości wyznaczał potok zwany Rowem Miechowickim (Grabenwasser), zwany także Potokiem Miechowickim. Centrum starych Miechowic znajdowało się wśród łąk rozciągających wzdłuż doliny Rowu Miechowickiego. Jego źródła znajdowały się w pobliżu ul. Stolarzowickiej, płynąc dalej wzdłuż ul. Wodnej i ul. Zjednoczenia, potem ul. Dolną kierował się w stronę do stawów przy ulicy Frenzla (istniejących na skraju Parku Zamkowego). Rów Miechowicki z przylegającymi do niego zbiornikami wodnymi został w większości zasypany w 1964 roku. Na obszarze dawnego jego cieku powstała potem oczyszczalnia w Miechowicach. Obecnie pozostałości tego cieku przecinają autostradę A 4 tuż obok „Plejady”, płynąc dalej w stronę Bobrka, w kierunku hałd. Inne, jak np. Potok Ronota płynął w stronę Rokitnicy przez Las Miechowicko- Rokitnickim. W dawnych dokumentach dotyczących Miechowic wymieniano także płynący w pobliżu gminy potok Iserbach czyli bardzo popularną niegdyś nazwę Bytomki.

               

Główna